Tietosuojaseloste

Valkama & Halinen Oy:n sekä Kiinteistöhuolto M. Valkaman asiakasrekisterien tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on lainsäädännön mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1 Rekisterinpitäjä(t)

Valkama & Halinen Oy
Y-tunnus 2778104-6

Kiinteistöhuolto M. Valkama
Y-tunnus 1491760-2

2 Yhteystiedot rekistereitä koskevissa asioissa

Kolmikesälänkuja 2, 21420 Lieto
toimisto@valkamahalinen.fi

Yhteydenotot rekistereitä koskevissa asioissa pyydetään ensisijaisesti sähköpostitse.

3 Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu:
– rekisterinpitäjän asiakkaan ja rekisterinpitäjän väliseen sopimukseen (sopimuksen täytäntöön paneminen)
– rekisterinpitäjän asiakkaan ja rekisterinpitäjän väliseen asiakassuhteeseen (oikeutettu etu)
– lainsäädännön ja viranomaisten asettamien vaatimusten noudattamiseen (lakisääteinen velvollisuus)

Rekisterien sisältämiä henkilötietoja käsitellään seuraaviin käyttötarkoituksiin:
– sopimuksen täyttämiseksi ja asiakassuhteen hoitamiseksi
– sopimusten ja asiakassuhteiden laskutukseen
– lakimääräisten säilytys-, selvitys- ja informointivelvollisuuksien täyttämiseen

4 Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteriin kerätään ainoastaan sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen toteuttamiseksi.

Asiakasrekisterit sisältävät seuraavat henkilötiedot:
– yksityisasiakkaan nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
– yritysasiakkaan yhteyshenkilön nimi, edustamansa yritys ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)

5 Seuraus henkilötietojen antamatta jättämisestä

Asiakkaan tunnistamiseksi ja laskuttamiseksi tarpeellisten tietojen (nimi ja yhteystiedot) antamatta jättäminen voi aiheuttaa sen, että rekisterinpitäjät eivät voi solmia sopimusta asiakkaan kanssa tai ottaa tilausta vastaan.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan säännönmukaisesti:
– asiakkaalta tai asiakkaan edustajalta sopimusta tai asiakassuhdetta solmittaessa ja sen aikana

7 Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta rekisterinpitäjien ulkopuolelle.

Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa rekisterinpitäjän asiakkaan ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen, rekisterinpitäjän asiakkaan ja rekisterinpitäjän välisen asiakassuhteen tai voimassaolevan lainsäädännön perusteella, mm. viranomaisille.

8 Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9 Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Rekisterin henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

10 Henkilötietojen säilyttämisaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun henkilötietoja tarvitaan käyttötarkoitukseensa tai kun lainsäädäntö edellyttää.

Lähtökohtaisesti henkilötietoja säilytetään asiakas- tai/ja sopimussuhteen voimassaoloajan. Henkilötietoja säilytetään kuitenkin asiakas- tai sopimussuhteen voimassaoloajan jälkeenkin, sillä lainsäädäntö edellyttää säilyttämään kirjanpitoaineiston kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt tai kymmenen vuotta tilikauden päättymisestä.

11 Rekisteröidyn oikeudet

11.1 Tarkastus-, oikaisu-, poisto-, rajoittamis- ja siirto-oikeus sekä oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus:
– pyytää rekisterinpitäjältä pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin
– pyytää rekisterinpitäjältä itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista
– pyytää rekisterinpitäjältä itseään koskevien henkilötietojen poistamista
– pyytää rekisterinpitäjältä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista
– siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
– milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen

11.2 Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella vastustaa rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn asiakassuhteeseen.

11.3 Rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen

Kun rekisteröity haluaa käyttää rekisteröidyn oikeuksiaan, rekisteröidyn tulee esittää oikeuden käyttämistä koskeva pyyntö/vaatimus rekisterinpitäjälle, ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen: toimisto@valkamahalinen.fi. Muut yhteystiedot löytyvät tämän tietosuojaselosteen kohdasta 2.

Pyyntö/vaatimus rekisteröidyn oikeuksien käyttämisestä voidaan evätä lainmukaisin perustein, sillä rekisteröidyn oikeudet eivät ole rajoittamattomia. Rekisterinpitäjä varmistaa pyynnön/vaatimuksen esittäjän henkilöllisyyden, ennen kuin ryhtyy arvioimaan, voidaanko pyyntö/vaatimus toteuttaa. Rekisterinpitäjä voi kehottaa rekisteröityä täsmentämään pyyntöään/vaatimustaan kirjallisesti. Mikäli pyyntöä/vaatimusta ei voida toteuttaa, ilmoitetaan tästä rekisteröidylle.

11.4 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien tietojen käsittelyssä rikotaan voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Suomessa toimivaltainen valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.
– tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html